skip to Main Content

dag_logo

Danske Anlægsgartneres Garantiordning sikrer kunderne erstatning ved mislykkede anlægsprojekter. Garantiordningen omfatter Håndværkets Ankenævn, der behandler bl.a. uoverensstemmelser mellem medlemmerne af Danske Anlægsgartnere og deres kunder. Garantiordningen er et sikkerhedsnet, der sørger for, at kundernes rettigheder sikres både med hensyn til det udførte arbejdes kvalitet og pris. Og dette også i de tilfælde hvor det pågældende anlægsgartnerfirma er lukket eller ikke indstillet på at udbedre de påviste mangler mv.

 

Hvordan klager man?

Klageren skal før behandlingen være afvist af anlægsgartneren. En klage indgives til ankenævnets sekretariat på en dertil udfærdiget formular. Hvis sagen er egnet til behandling i ankenævnet, sendes den indgivne klage til udtalelse hos indklagede med en frist på 1 måned samt en kopi til Danske Anlægsgartnere. I denne periode har Danske Anlægsgartneres mulighed for at forlige sagen, hvis sagens parter er interesseret heri. Dette afkorter sagsbehandlingstiden markant og kan ske uden omkostninger for sagens parter.

Hvad koster det?

Det koster 5.000,- kr. for en virksomhed at få en sag prøvet i nævnet, og det koster kunden et gebyr på 300,- kr. at indbringe en sag for ankenævnet. Gebyret på de 300,- kr. tilbagebetales, hvis klageren får medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som uegnet til behandling.
Hvis klager ikke får medhold i sin klage, kan han blive pålagt af ankenævnet at betale op til kr. 3.000,- til syn- og skønsforretningen. Nævnet tager også stilling til sager, som omhandler ikke-medlemmer. For ikke-medlemmer opkræves et gebyr på 13.500,- kr.

Hvem kan klage?

Næsten alle private forbrugere. Som forbrugere betragtes: Ejere af en- eller tofamilieboliger, sommerhuse og lignende, ejere af den private bolig i blandede bolig- og erhvervsejendomme: indehavere af andels- og ejerlejligheder, lejere i det omfang arbejdet udføres på beboerens/lejerens initiativ og regning.
Håndværkets Ankenævn kan ikke behandle klager over sager, som er mere end 5 år gamle eller over projekter, hvor den samlede entreprisesum er på under 3.000 kr. eller over 1.000.000 kr. inklusive moms.

Afsigelse af kendelse

Hvis sagen ikke afsluttes ved Danske Anlægsgartneres mellemkomst, drager ankenævnets sekretariat omsorg for sagens oplysning, herunder at der indhentes en skriftlig sagkyndig erklæring. Ankenævnet træffer herefter på et nævnsmøde en afgørelse i sagen.

Hvem sidder i Ankenævnet?

Formandsposten i Ankenævnet beklædes af en uvildig dommer. Derudover deltager der mindst et medlem udpeget af Forbrugerrådet eller Parcelhusejernes Landsforening samt et medlem fra Danske Anlægsgartnere.

Du kan læse mere om garantiordningen her.

Back To Top